OWS

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią załącznik do zawartej przez strony Umowy Sprzedaży i są jej integralną częścią.
2. Użyte w Umowie Sprzedaży oraz niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży pojęcia oznaczają:
a) „Cena” – cena sprzedaży, której wysokość i sposób zapłaty szczegółowo określono w § 3 US z uwzględnieniem § 3 ust. 5 OWS;
b) „Dostarczenie towaru” – wydanie towaru przez Sprzedawcę i odebranie go przez Kupującego;
c) „OWS” – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, powszechnie stosowane przez Sprzedawcę w zawieranych przez niego Umowach sprzedaży płodów rolnych;
d) „PN” – powszechnie obowiązujące Polskie Normy dotyczące jakości zbóż i nasion roślin oleistych ustanowione przez Polski Komitet Notrmalizacyjny;
e) „Siła Wyższa” – mające istotny wpływ na wykonanie Umowy, niemożliwe do przewidzenia zdarzenie zewnętrzne, niewywołane przez Stronę i któremu Strona nie mogła zapobiec, w tym m.in.: katastrofalne działania sił przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz istotne zaburzenia życia zbiorowego takie jak np. zamieszki, bądź wojna;
f) „Strony” – łącznie Sprzedawca i Kupujący;
g) „Towar” – przedmiot umowy sprzedaży zawartej przez strony, szczegółowo opisany w § 2 US;
h) „Umowa” – zawartą pomiędzy Stronami umowę sprzedaży, uregulowaną w Umowie Sprzedaży oraz niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży;
i) „Umowa Sprzedaży” („US”) – dokument zatytułowany Umowa Sprzedaży, do którego załącznik stanowią niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży;
§ 2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Na mocy zawartej przez strony Umowy, Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedania na rzecz Kupującego i dostarczenia Kupującemu Towaru w ilości i o jakość określonej w § 2 ust. 2 i 3 US, a Kupujący zobowiązuje do odebrania tego Towaru i zapłacenia za niego Ceny.
2. Strony dopuszczają możliwość odchylenia ilości Towaru dostarczonego przez Sprzedawcę w ramach umowy w zakresie wskazanym w § 2 ust. 2 US. Dostarczenia przez Sprzedawcę większej lub mniejszej ilości Towaru, niż określona w § 2 ust. 2 US, nie stanowi zmiany Umowy, o ile różnica między ilością dostarczoną a ilością określoną w Umowie mieści się w ww. zakresie odchylenia. Decyzję, co do ilości ostatecznie dostarczonej ilości towaru w ramach Umowy przysługuje Stronie wymienionej wprost w § 2 ust. 2 US i jest wiążąca dla drugiej strony.
3. W przypadku, gdy Sprzedawca będzie realizować niniejszą umowę dostarczając Towar pochodzący z własnej produkcji, to w przypadku utraty lub zmniejszenia plonu i/lub pogorszenia jakości Towaru, Sprzedawca zobowiązany jest zakupić brakujący Towar na swój koszt i ryzyko od osób trzecich oraz dostarczyć go do Kupującego, celem wywiązania się z ciążących na nim obowiązków wynikających z Umowy. Sprzedawca oświadcza przy tym, że jest w pełni świadom ryzyka związanego z możliwością zmiany cen Towaru na rynku i związanych z tym konsekwencji, w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej Sprzedawcy za szkody poniesione przez Kupującego w wyniku niezrealizowania przez niego (Sprzedawcę) Umowy.
§ 3
JAKOŚĆ TOWARU
1. Sprzedawca oświadcza, że Towar spełnia wymogi jakościowe określone w § 2 ust. 3 US, a nadto, że Towar ten jest zgodny z PN, ma zapach swoisty, jest zdrowy i wolny od wszelkich wad, w tym m.in.: szkodników (na każdym etapie rozwoju), chorób grzybowych, obecności wszelkich kwasów (m.in.: propionowego i mrówkowego) oraz innych środków konserwujących i grzybobójczych. Sprzedawca oświadcza również, że Towar spełnia wszystkie ustanowione powszechnie obowiązującymi przepisami krajowego i prawa wspólnotowego normy w przedmiocie dozwolonych poziomów radioaktywności, zanieczyszczeń, niepożądanych substancji (metale ciężkie, mykotoksyn i in.) orz pozostałości po chemicznych środkach ochrony roślin. Ponadto Sprzedawca oświadcza, że Towar nie zawiera, nie składa się i nie jest wyprodukowany z organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO).
2. Ostateczna ocena jakościowa i ilościowa będzie dokonywana przez laboratorium Sprzedawcy, przy załadunku, oddzielnie dla każdej dostarczonej partii towaru – na podstawie prób pobranych zgodnie z obowiązującymi normami.
3. Kupujący lub upoważniony przez niego przedstawiciel ma prawo do obecności w trakcie pobierania prób oraz do otrzymania odpowiednio zabezpieczonego wtórnika próby.
4. W razie sporu, co do jakości wtórnik próby na życzenie Kupującego będzie przesłany do niezależnego laboratorium (np. SGS, Polcargo, Hamilton) celem dokonania analizy. Wynik tej
analizy jest rozstrzygający, ostateczny i wiążący dla obu stron. Koszt wykonania analizy rozjemczej (w tym m.in.: postój środków transportu, koszt wysyłki wtórnika do niezależnego laboratorium, koszty przyjazdu niezależnego laboratorium na miejsce pobierania prób oraz koszty analizy Towaru) ponosi strona przegrywająca spór.
5. W przypadku, gdyby Towar nie spełniał warunków określonych w Umowie Kupujący uprawniony jest wedle swego uznania: do odmowy odebrania wadliwej partii Towaru, bądź do przyjęcia
wadliwego Towaru po zastosowaniu potrąceń za jakość, uprzednio wynegocjowanych przez strony. W przypadku odmowy przyjęcia towaru, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych dostarczyć Towar wolny od wad, w co najmniej takiej samej ilości, jak partia Towaru, która nie została przyjęta przez Kupującego.
§ 4
WYDANIE I ODBIÓR TOWARU
1. Miejsce dostawy towaru oraz podmiot obowiązany do jego przetransportowania do magazynu Kupującego został wskazany w
§ 4 US.
2. Odbiór towaru następuje po wcześniejszej awizacji telefonicznej, potwierdzonej drogą mailową.
3. W przypadku ustalenia przez Strony, że miejscem dostawy Towaru jest magazyn Sprzedawcy, Towar uważa się za odebrany przez Kupującego w momencie jego załadowania na środki transportu przeznaczone do przetransportowania Towaru do magazynu Kupującego.
4. W przypadku ustalenia przez Strony, że miejscem dostawy Towaru jest magazyn Kupującego oraz że transport Towaru leży po stronie Sprzedawcy, Towar uważa się za odebrany przez
Kupującego w momencie jego rozładownia ze środków transportu w magazynie Kupującego.
5. W przypadku ustalenia przez Strony, że miejscem dostawy Towaru jest magazyn Kupującego oraz że transport towaru leży po jego (Kupującego) stronie, Towar uważa się za odebrany przez
Kupującego w momencie jego załadowania na podstawione przez Kupującego środki transportu.
§ 5
ZAPŁATA CENY
1. Zapłata Ceny następuje w terminie i w sposób określony w § 3 ust. 2 US, przy czym termin płatności rozpoczyna swój bieg w dniu dostarczenia Towaru.
2. W przypadku zapłaty Ceny w formie przelewu, za moment zapłaty uważa się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.
3. W przypadku opóźnienia się przez Kupującego z zapłatą ceny, Sprzedawca obciąży go odsetkami za opóźnienie w wysokości określonej w art. 359 § 21 KC.
4. W przypadku opóźnienia się przez Kupującego z zapłatą którejkolwiek z faktur VAT wystawionych w ramach niniejszej umowy o 3 dni, Sprzedawca ma prawo wstrzymać wydawanie Towaru Kupującemu, do czasu zapłaty zaległej faktury.
§ 6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W przypadku niewywiązania się przez Kupującego z Umowy, tj.:
a) nieodebrania całości, bądź części Towaru objętego Umową w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 US,
b) opóźnienia się przez Kupującego z zapłatą którejkolwiek z faktur VAT wystawionych przez Sprzedawcę w ramach Umowy, o co najmniej 14 dni,
c) uporczywego utrudniania, bądź uniemożliwiania Sprzedawcy przez Kupującego wykonania Umowy, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone przez Sprzedawcę Kupującemu w terminie sześciu miesięcy od dnia dowiedzenia się przez niego o przyczynie odstąpienia. Oświadczenie to dla swej ważności wymaga formy pisemnej.
2. W przypadku niewywiązania się przez Sprzedawcę z umowy, tj. nie wydania przez niego całości, bądź części towaru objętego umową, Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej
umowy, po uprzednim pisemnym pod rygorem nieważności, wezwaniu Sprzedawcy do zaprzestania naruszania postanowień umowy i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego terminu, nie
krótszego jednak niż 30 dni roboczych. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej.
3. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, Strona odstępująca uprawniona będzie do obciążenia drugiej Strony karą umowną w wysokości 30% wartości brutto niewykonanej części umowy.
4. Sprzedawca ma prawo dochodzenia od Kupującego na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 3 powyżej.
§ 7
SIŁA WYŻSZA
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane działaniem Siły Wyższej.
2. Strona powołująca się na działanie Siły Wyższej zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić druga Stronę zarówno o wystąpieniu, jak i o ustaniu jej działania. Nadto w terminie 3 dni od dnia ustąpienia działania Siły wyższej Strona, która powołuje się na jej wystąpienie zobowiązana jest dostarczyć drugiej stronie dowody potwierdzające jej wystąpienie, pod rygorem utraty uprawnień do powoływania się na jej działanie.
3. Strona powołują się na działanie Siły Wyższej zobowiązana jest do dołożenia należytej staranności celem niezwłocznego usunięcia skutków działania Siły Wyższej i podjęcia dalszego wykonywania Umowy.
§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Strony zgodnie oświadczają, że Umowa Sprzedaży oraz niniejsze OWS obejmują całość uprawnień i zobowiązań Stron. Żadna ze Stron w razie jakiegokolwiek sporu dotyczącego realizacji Umowy albo też interpretacji zapisów US i OWS nie będzie uprawniona do powoływania się na jakiekolwiek wcześniejsze ustalenia i oświadczenia, podjęte lub wyrażone w formie ustnej albo
pisemnej, z wyjątkiem tych, które wyraźnie zawarte są w US i jej załącznikach.
2. Osoby podpisujące umowę oświadczają, że są prawnie umocowane do reprezentowania Strony, w imieniu której działają i że umocowanie to nie wygasło w dniu zawarcia Umowy.
3. Umowa jest poufna i jej treść nie może być ujawniona osobom trzecim;
4. Wszelkie zmiany Umowy muszą być dokonywane na piśmie i akceptowane przez obie strony pod rygorem ich nieważności.
5. Strony wspólnie uznają podpisanie US oraz wszystkich dokumentów z nią związanych drogą elektroniczną za wiążące.
6. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.