OWZ

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu stanowią załącznik do zawartej przez strony Umowy Zakupu i są jej integralną częścią.
2. Użyte w Umowie Zakupu oraz niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupu pojęcia oznaczają:
a) „Cena” – cena sprzedaży, której wysokość i sposób zapłaty szczegółowo określono w § 3 UZ z uwzględnieniem § 3 ust. 5 OWZ;
b) „Dostarczenie towaru” – wydanie towaru przez Sprzedawcę i odebranie go przez Kupującego;
c) „OWZ” – niniejsze Ogólne Warunki Zakupu, powszechnie stosowane przez Kupującego w zawieranych przez niego Umowach sprzedaży, których przedmiotem jest zakup przez niego płodów rolnych;
d) „PN” – powszechnie obowiązujące Polskie Normy dotyczące jakości zbóż i nasion roślin oleistych ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny.
e) „Siła Wyższa” – mające istotny wpływ na wykonanie Umowy, niemożliwe do przewidzenia zdarzenie zewnętrzne, niewywołane przez Stronę i któremu Strona nie mogła zapobiec, w tym m.in.: katastrofalne działania sił przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz istotne zaburzenia życia zbiorowego takie jak np. zamieszki, bądź wojna;
f) „Strony” – łącznie Sprzedawca i Kupujący;
g) „Towar” – przedmiot umowy sprzedaży zawartej przez strony, szczegółowo opisany w § 2 UZ;
h) „Umowa” – zawartą pomiędzy Stronami umowę sprzedaży, uregulowaną w Umowie Zakupu oraz niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupu;
i) „Umowa Zakupu” („UZ”) – dokument zatytułowany Umowa Zakupu, do którego załącznik stanowią niniejsze Ogólne Warunki Zakupu;
§ 2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Na mocy zawartej przez strony Umowy, Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedania na rzecz Kupującego i dostarczenia Kupującemu Towaru w ilości i o jakość określonej w § 2 ust. 2 i 3 UZ, a Kupujący zobowiązuje do odebrania tego Towaru i zapłacenia za niego Ceny.
2. Strony dopuszczają możliwość odchylenia ilości Towaru dostarczonego przez Sprzedawcę w ramach umowy w zakresie wskazanym w § 2 ust. 2 UZ. Dostarczenia przez Sprzedawcę
większej lub mniejszej ilości Towaru, niż określona w § 2 ust. 2 UZ, nie stanowi zmiany Umowy, o ile różnica między ilością dostarczoną a ilością określoną w Umowie mieści się w ww.
zakresie odchylenia. Decyzję, co do ilości ostatecznie dostarczonej ilości towaru w ramach Umowy przysługuje Stronie wymienionej wprost w § 2 ust. 2 UZ i jest wiążąca dla drugiej strony.
3. W przypadku, gdy Sprzedawca będzie realizować niniejszą umowę dostarczając Towar pochodzący z własnej produkcji, to w przypadku utraty lub zmniejszenia plonu i/lub pogorszenia
jakości Towaru, Sprzedawca zobowiązany jest zakupić brakujący Towar na swój koszt i ryzyko od osób trzecich oraz dostarczyć go do Kupującego, celem wywiązania się z ciążących na nim obowiązków wynikających z Umowy. Sprzedawca oświadcza przy tym, że jest w pełni świadom ryzyka związanego z możliwością zmiany cen Towaru na rynku i związanych z tym konsekwencji, w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej Sprzedawcy za szkody poniesione przez Kupującego w wyniku niezrealizowania przez niego (Sprzedawcę) Umowy.
§ 3
JAKOŚĆ TOWARU
1. Sprzedawca oświadcza, że Towar spełnia wymogi jakościowe określone w § 2 ust. 3 UZ, a nadto, że Towar ten jest zgodny z PN, ma zapach swoisty, jest zdrowy i wolny od wszelkich wad, w
tym m.in.: szkodników (na każdym etapie rozwoju), chorób grzybowych, obecności wszelkich kwasów (m.in.: propionowego i mrówkowego) oraz innych środków konserwujących i grzybobójczych. Sprzedawca oświadcza również, że Towar spełnia wszystkie ustanowione powszechnie obowiązującymi przepisami krajowego i prawa wspólnotowego normy w przedmiocie dozwolonych poziomów radioaktywności, zanieczyszczeń, niepożądanych substancji (metale ciężkie, mykotoksyn i in.) orz pozostałości po chemicznych środkach
ochrony roślin. Ponadto Sprzedawca oświadcza, że Towar nie zawiera, nie składa się i nie jest wyprodukowany z organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO).
2. Ostateczna ocena jakościowa i ilościowa będzie dokonywana przez laboratorium Kupującego, przy rozładunku, oddzielnie dla każdej dostarczonej partii towaru – na podstawie prób pobranych zgodnie z obowiązującymi normami.
3. Sprzedawca lub upoważniony przez niego przedstawiciel ma prawo do obecności w trakcie pobierania prób oraz do otrzymania odpowiednio zabezpieczonego wtórnika próby.
4. W razie sporu, co do jakości wtórnik próby na życzenie Sprzedawcy będzie przesłany do niezależnego laboratorium (np. SGS, Polcargo, Hamilton) celem dokonania analizy. Wynik tej
analizy jest rozstrzygający, ostateczny i wiążący dla obu stron. Koszt wykonania analizy rozjemczej (w tym m.in.: postój środków transportu, koszt wysyłki wtórnika do niezależnego laboratorium, koszty przyjazdu niezależnego laboratorium na miejsce pobierania prób oraz koszty analizy Towaru) ponosi strona przegrywająca spór.
5. W przypadku, gdyby Towar nie spełniał warunków określonych w Umowie Kupujący uprawniony jest wedle swego uznania: do odmowy odebrania wadliwej partii Towaru, bądź do przyjęcia wadliwego Towaru po zastosowaniu potrąceń za jakość, uprzednio wynegocjowanych przez strony. W przypadku odmowy przyjęcia towaru, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych dostarczyć Towar wolny od wad, w co najmniej takiej samej ilości, jak partia Towaru, która
nie została przyjęta przez Kupującego.

6. Niezależnie od obowiązków Sprzedawcy i uprawnień Kupującego określonych w ust. 5 powyżej, w przypadku dostarczenia Kupującemu przez Sprzedawcę towaru obarczonego wadami, Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Kupującego z tego powodu.
§ 4
WYDANIE I ODBIÓR TOWARU
1. Miejsce dostawy towaru oraz podmiot obowiązany do jego przetransportowania do magazynu Kupującego został wskazany w § 4 UZ.
2. Odbiór towaru następuje po wcześniejszej awizacji telefonicznej, potwierdzonej drogą mailową.
3. Towar uważa się za odebrany przez Kupującego w momencie jego rozładownia ze środków transportu w magazynie Kupującego.
4. Po upływie Terminu Dostawy określonego w § 4 ust. 1 UZ, Kupujący jest zwolniony z obowiązku odebrania Towaru od Sprzedawcy.
§ 5
ZAPŁATA CENY
1. Zapłata Ceny następuje w terminie i w sposób określony w § 3 ust. 2 UZ, przy czym termin płatności rozpoczyna swój bieg w dniu dostarczenia Kupującemu przez Sprzedawcę oryginału prawidłowo wystawionej Faktury VAT, tj. dokumentu pozbawionego wad formalnych i merytorycznych.
2. W przypadku zapłaty Ceny w formie przelewu, za moment zapłaty uważa się moment obciążenia rachunku bankowego Kupującego.
3. Jeżeli Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT, termin zapłaty Ceny rozpoczyna bieg w momencie dostarczenia towaru i prawidłowego wystawienia przez Sprzedawcę rachunku.
4. Jeżeli Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT i nie ma możliwości wystawienia rachunku, termin zapłaty Ceny rozpoczyna bieg w momencie dostarczenia Kupującemu przez Sprzedawcę oryginału podpisanej przez niego faktury VAT-RR.
§ 6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W przypadku niewywiązania się przez Kupującego z Umowy, tj.:
a) nieodebrania całości, bądź części Towaru objętego Umową w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 UZ,
b) uporczywego utrudniania, bądź uniemożliwiania Sprzedawcy przez Kupującego wykonania Umowy, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone po uprzednim wezwaniu Kupującego przez Sprzedawcę do zaprzestania naruszania postanowień Umowy i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego terminu 1 miesiąca, liczonego od dnia doręczenia Kupującemu tego wezwania. Zarówno wezwanie jak i odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W przypadku niewywiązania się przez Sprzedawcę z umowy, tj. nie wydania przez niego całości, bądź części towaru objętego umową, Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej
umowy. Oświadczenie to dla swej ważności wymaga formy pisemnej i może zostać złożone Sprzedawcy przez Kupującego w terminie sześciu miesięcy od dnia dowiedzenia się przez niego o przyczynie odstąpienia.
3. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, Strona odstępująca uprawniona będzie do obciążenia drugiej Strony karą umowną w wysokości 30% wartości brutto niewykonanej części umowy.
4. Kupujący ma prawo dochodzenia od Sprzedawcy na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 3 powyżej.
§ 7
SIŁA WYŻSZA
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane działaniem Siły Wyższej.
2. Strona powołująca się na działanie Siły Wyższej zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić druga Stronę zarówno o wystąpieniu, jak i o ustaniu jej działania. Nadto w terminie 3 dni od dnia ustąpienia działania Siły wyższej Strona, która powołuje się na jej wystąpienie zobowiązana jest dostarczyć drugiej stronie dowody potwierdzające jej wystąpienie, pod rygorem utraty uprawnień do powoływania się na jej działanie.
3. Strona powołują się na działanie Siły Wyższej zobowiązana jest do dołożenia należytej staranności celem niezwłocznego usunięcia skutków działania Siły Wyższej i podjęcia dalszego wykonywania Umowy.
§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Strony zgodnie oświadczają, że Umowa Zakupu oraz niniejsze OWZ obejmują całość uprawnień i zobowiązań Stron. Żadna ze Stron w razie jakiegokolwiek sporu dotyczącego realizacji Umowy
albo też interpretacji zapisów UZ i OWZ nie będzie uprawniona do powoływania się na jakiekolwiek wcześniejsze ustalenia i oświadczenia, podjęte lub wyrażone w formie ustnej albo
pisemnej, z wyjątkiem tych, które wyraźnie zawarte są w UZ i jej załącznikach.
2. Osoby podpisujące umowę oświadczają, że są prawnie umocowane do reprezentowania Strony, w imieniu której działają i że umocowanie to nie wygasło w dniu zawarcia Umowy.
3. Umowa jest poufna i jej treść nie może być ujawniona osobom trzecim;
4. Wszelkie zmiany Umowy muszą być dokonywane na piśmie i akceptowane przez obie strony pod rygorem ich nieważności.
5. Strony wspólnie uznają podpisanie UZ oraz wszystkich dokumentów z nią związanych drogą elektroniczną za wiążące.
6. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Kupującego.